Integritetspolicy

Ingka Centres Event AB, org.nr 559220-8317, (”Live! Älmhult”, ”vi”, ”oss”) är den självklara platsen för evenemang, större möten, konferenser, konserter, tävlingar, marknader, mässor, shower och mycket mer i Älmhult. Vi värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Live! Älmhult är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem. Många av våra evenemang arrangerar vi tillsammans med vårt systerbolag Ingka Centres Älmhult Aktiebolag, org.nr 556824-3090 (”Älmhults Handelsplats”) och därför står vi båda ofta som avsändare när du får kommunikation från oss.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in om dig när du använder våra tjänster (t.ex. köper biljetter, eller anmäler dig till och/eller besöker våra evenemang), vår webbsida, vår facebooksida, instagram och annan eventuell social media som vi använder.

Vilken information samlar vi in om dig och hur?

Vi samlar in information om dig i följande situationer:
- när du registrerar dig för någon av våra tjänster (såsom t.ex. nyhetsbrev, användning av wifi etc.);
- när du köper biljetter och/eller anmäler dig eller besöker något av våra evenemang;
- när du frivilligt deltar i kundundersökningar och/eller lämnar feedback;
- när du deltar i tävlingar, event, kampanjer och liknande;
- när du kontaktar oss per e-post eller telefon; samt
- om du lämnar dina personuppgifter till oss för att exempelvis återfå borttappad egendom.

De personuppgifter vi kan komma att samla in om dig vid behov är:
- namn;
- personnummer;
- kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress;
- matpreferenser och/eller allergier; och
- information om hur du använt webbsidan och/eller sociala medier samlas in genom cookies.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem

Nedan redogör vi för med stöd av vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter samt i vilka situationer vi kommer göra detta. Din information kan också komma att hanteras av tredje part som vi använder för t.ex. våra marknadsföringstjänster, biljettbokningssystem, kundundersökningar eller för att hantera våra tekniska system. Den tredje parten har ingen rätt att använda dina uppgifter för eget ändamål. Bild- och videoupptagning kan komma att hanteras av vaktbolag och/eller polismyndighet i utredande syfte vid eventuellt brott. Vid skattepliktiga vinster kan dina uppgifter delas med Skatteverket.

Fullgörelse av avtal

När du ingår avtal med oss

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, MAC-adress, och/eller betalinformation för att fullgöra de avtal som du ingår med oss i följande situationer:
-köp av biljetter till evenemang;
- anmälan av deltagande i evenemang såsom utställare, säljare, eller annan; samt
- användning av vårt wi-fi.

Särskilt vid behandling av personuppgifter vid bokning av lokaler mm

Genom Live! Älmhult kan du boka bland annat lokaler och mötesrum för möten, konferenser, kick-offer och liknande. För att kunna hantera din bokning behöver vi samla in uppgifter om ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Ditt namn behöver vi för att veta vem som har bokat och e-postadressen och telefonnumret används för att kontakta dig avseende din bokning, t.ex. skicka påminnelser och information om eventuella ändringar.

Berättigat intresse

När du kontaktar oss

Vad gäller borttappad egendom behandlas dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att återställa egendomen.

Om du kontaktar oss genom kontaktuppgifterna nedan eller våra sociala medier med frågor eller synpunkter rörande våra evenemang eller om du har övriga frågor kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja kontakten med dig.

Personanpassade erbjudanden

Vi kan komma att skicka information om Live! Älmhult och/eller våra evenemang som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid avregistrera dig från fortsatta utskick. Om vi skickar direktmarknadsföring till dig efter att du har besökt eller köpt biljetter till något av våra evenemang kommer vi att behandla dina personuppgifter i två år efter att du senast handlat hos oss.

Deltagande i tävlingar och lotterier m.m.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter för att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar, lotterier, kampanjer och liknande.

Statistiska ändamål

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål, men detta sker i så fall främst på en aggregerad nivå.

Bild- och videoupptagning

Inom våra fastigheter använder vi bild- och videoupptagning i syfte att genomföra analyser av besöksräkning. Det hjälper oss att förstå hur våra besökare rör sig på området. Den här tekniken använder algoritmer baserade på klädigenkänning för att skapa dessa analyser. Det handlar inte om behandling av biometriska personuppgifter eller känsliga personuppgifter. För att vara tydlig är dina kläder den enda information som vi behandlar, och enbart som en del av det större, övergripande rörelsemönstret i lokalerna – inte för att se hur du som person använder vår handelsplats.

Under vissa av våra evenemang och aktiviteter använder vi bild- och videoupptagning i syfte att dokumentera evenemanget och/eller aktiviteten. Bilderna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och visas i Älmhults handelsplats, Live! Älmhults och våra samarbetspartners mediekanaler. Bild- och filmmaterial från evenemangen tillhör Ingka Centres Holding B.V. Vid varje evenemangstillfälle kommer specifik information om den eventuella bild- och videoupptagningen att vara tillgänglig för besökare samt vilka personuppgifter vi då eventuellt kan komma att behandla och hur och vem du ska kontakta om du eller någon i din familj inte vill synas på bild eller i filmmaterial.

Behandling av personuppgifter via social media

Om du besöker Live! Älmhults sida på någon plattform för social media såsom t.ex. Facebook eller Instagram och du interagerar på den, kommer både det relevanta sociala media bolaget och Live! Älmhult att behandla dina personuppgifter. Den personliga information som samlas in av Live! Älmhult och det relevanta sociala media bolaget, fungerar som ett verktyg för att bättre förstå våra besökare och skapa en bättre upplevelse för den enskilda besökaren.

Personuppgifterna som samlas in via sociala medier kan användas för marknadsföringsändamål via det relevanta sociala mediets plattform, vilket optimerar användarupplevelsen genom att visa relevanta produkter och intressant innehåll. Några av de uppgifter som kan användas för att personifiera marknadsföring mot dig är interaktioner på sociala medier och inlägg, online-reaktioner, vänner på det relevanta sociala mediets plattform och online-beteende.

Både Live! Älmhult och det relevanta sociala media bolaget är i denna situation personuppgiftsansvarig. Det innebär att det legalt finns ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan det relevanta sociala media bolaget och Live! Älmhult. Observera att för att utöva dina rättigheter avseende innehåll på social media måste du kontakta det relevanta sociala media bolaget direkt.

Samtycke

Vi kan, med ditt samtycke, komma att samla in information om dig för att kunna skicka e-post eller sms till dig om evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan vidare komma att samla in information om dig för att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar, event, kampanjer etc. och för att värna om säkerheten på våra evenemang. Vi kan, med ditt samtycke, komma att vidarebefordra din information till andra företag inom Ingka gruppen och/eller Inter IKEA gruppen.

Nyhetsbrev och användning av din information i marknadsföringssyfte

Vi behandlar din e-postadress och ditt telefonnummer om du i samband med ett köp av biljett eller anmälan till ett evenemang har samtyckt till att vi skickar nyhetsbrev och information om relevanta evenemang från Live! Älmhult eller Älmhults Handelsplats till dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, vilket du kan göra genom att använda länken i ditt nyhetsbrev eller kontakta oss på nedanstående adress.

Hur länge kommer vi spara dina personuppgifter?

Nedan har vi sammanställt information om hur vi kan använda dina personuppgifter och hur länge vi kommer spara dem.

Besökare: om du har besökt ett av våra evenemang eller aktiviteter sparar vi dina personuppgifter som lämnas i samband med köp och/eller anmälan i två år eller så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Nyhetsbrev: om du anmält ditt intresse att ta emot nyhetsbrev och/eller information om evenemang/aktiviteter från oss sparar vi dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från denna tjänst.

Tävlingsdeltagare: Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingsdeltagande sparar vi dem så länge det är nödvändigt för att administrera tävlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att delta i tävlingen genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Rättslig skyldighet: vi sparar dina personuppgifter så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess motsätter dig sådan direktmarknadsföring.

Bild- och videoupptagning: Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att syftet ska fullföljas. Vad gäller bild- och videoupptagning vid evenemang/aktiviteter sparar vi dessa så länge de är relevanta för oss. Tänk därför på att vara noga med att kontakta oss om du inte vill vara med på bild.

När vi inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Samtidigt som vi strävar efter att behålla data inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan vi i vissa situationer komma att överföra personuppgifter till antingen Ingka-bolag eller externa parter i länder utanför EES. Detta kan till exempel vara fallet i situationer när ett externt företag levererar IT-support. I enlighet med reglerna i kapitel 5 i GDPR sker dessa överföringar endast när:

Det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter och finns på EU-listan över adekvata länder,

I avsaknad av en adekvat skyddsnivå, Live! Älmhult har säkrat att verkställbara rättigheter för registrerade och verkställbara och effektiva rättsmedel för registrerade är tillgängliga, eller

Om det inte finns tillräcklig skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, en överföring eller en uppsättning överföringar av personuppgifter omfattas av ett av de undantag som nämns i GDPR.

Alla företag som tar emot personuppgifter från Live! Älmhult eller Ingka gruppen kommer att arbeta enligt en strikt uppsättning regler om data privacy och säkerhet.

Tillgång till och ändringar av din information

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att syftet ska fullföljas, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett e-postmeddelande eller brev till den adress som anges nedan. Vi kan i vissa fall komma att ta ut en mindre avgift för denna tjänst. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Du kan begära att vi ändrar information som du menar är felaktig. Du har rätt att när som helst återkalla tidigare lämnat samtycke. Du kan också begära att vi tar bort information om dig. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies används för att göra din upplevelse så smidig som möjligt när du besöker vår webbplats och de kommer ihåg dina preferenser så att du inte behöver ange dina uppgifter om och om igen. De hjälper oss också att optimera funktionen av vår webbplats, och med ditt samtycke, visa relevanta annonser.

Andra webbsidor

Våra webbsidor kan innehålla externa länkar till andra webbsidor. Denna integritetspolicy gäller endast för vår webbsida. När du klickar på sådan extern länk gäller respektive webbsidas integritetspolicy.

Förändringar av vår integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet. Denna integritetspolicy uppdaterades den 2424-02-28.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via e-post på events.live.se@ingka.com eller skriv till oss på:

Live!
Att: Sara Åberg
Handelsvägen 6
343 33 Älmhult

Logotype

Live! Älmhult

Handelsvägen 6
343 33 Älmhult

Vi vill ha din åsikt!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024